Hae

Tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

Henkilötiedot

Vaikuttajamedia pyrkii kaikissa tilanteissa suojelemaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikuttajamedian tavoitteena on noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemista koskevia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön vieraillessasi verkkosivustolla hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja, joita olet meille antanut tai joita olemme keränneet verkkosivustollamme evästeiden avulla.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Hyväksymällä evästeiden keräyksen tietoja voidaan käyttää tunnistamista, markkinointia ja tilastotietoja varten. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä ja kieltää kaiken sinuun asiakkaana kohdistetun markkinoinnin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi tilanteessa, jossa Suomen viranomaistoimet edellyttävät luovutusta.

Jos Vaikuttajamedian liiketoiminta myydään kokonaan tai osittain tai se yhdistetään toiseen liiketoimintaan, henkilötietojasi saatetaan luovuttaa neuvonantajillemme, mahdolliselle ostajalle tai ostajan neuvonantajalle sekä lisäksi liiketoiminnan uudelle omistajalle. Vaikuttajamedia käyttää Google-mainospalveluja. Voit lukea lisää siitä, miten Google kerää, jakaa ja käsittelee tietoja täältä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi?

Käytössämme on useita tietosuojamenetelmiä, joiden avulla suojelemme käsittelemiämme henkilötietoja. Käytössämme on asianmukaiset palomuuri- ja virustentorjuntaohjelmat, joilla suojaamme verkkoa ja estämme luvattoman pääsyn siihen. Fyysinen pääsy tiloihin, joissa tietoja säilytetään, on rajoitettu, ja työntekijöiden on tunnistauduttava päästäkseen sisään. Vaikuttajamedia on tehnyt EU:n tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset ja ohjeistuksen käyttämilleen kolmansille osapuolille, kuten IT-tuen Markkinointi Ukkonen Oy:n kanssa. Edellä mainitut yksityiset toimijat ovat velvollisia noudattamaan EU:n tietoturva-asetuksen mukaisia sitoumuksia henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojesi tarkastelu, päivitys ja korjaus

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada veloituksetta tietoja siitä, mitä henkilötietojasi käytämme, niiden keräystavasta riippumatta. Jos haluat saada nämä tiedot, sinun on lähetettävä meille kirjallinen pyyntö sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].

Tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset

Vaikuttajamedia varaa oikeuden tehdä tähän tietosuojakäytäntöön koska tahansa muutoksia, jotka ovat tarpeen häiriöiden korjaamiseksi tai uusien lainsäädännöllisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset julkaistaan verkkosivustolla.

Vaikuttajamedia Suomi Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Vaikuttajamedia Suomi Oy

Kalliomäentie 1 B 4

02920 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Tolppola
040 774 0191
[email protected]

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Johanna Tolppola
040 774 0191
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Vaikuttajamedian vaikuttajat ja bloggaajat. Rekisteriä käytetään Vaikuttajamedian bloggaajien ja vaikuttajien yhteydenpitoon ja kutsujen lähettämiseen sekä kaupallisten yhteistöiden tarjoamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus tai muu asiallinen yhteys. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Vaikuttajamedian eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimuskyselyihin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin. Vaikuttajamedia käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Vaikuttajamedian lukuun toimivia alihankkijoita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään kaupallisten yhteistöiden suunnittelussa, vaikuttajatapahtumien suunnittelussa ja niiden tarjoamisessa ja kutsumisessa sekä analysoimisessa
– Henkilötietoja käsitellään Vaikuttajamedia Suomi Oy:n markkinointitarkoituksiin asiakkaan suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– Asiakassuhteen hoitaminen
– Palveluistamme kertominen
– Vaikuttajamedian / Vaikuttajatapahtumien kutsujen ja kaupallisten yhteistöiden tarjousten lähettäminen vaikuttajalle / bloggaajalle
– Rekisteri voi sisältää seuraavia vaikuttajan/bloggaajan antamia perustietoja kuten: Nimi, ikä tai syntymävuosi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä somekanavat ja niiden seuraajamäärät. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa- ja kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja
Yhteystiedot
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero
– somekanavien nimet, osoitteet ja seuraajamäärät
– kunkin Vaikuttajamedian oman bloggaajan Google Analyticsiin tallennettavat tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Käsittelyn kesto

– Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
– Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse heti kun haluaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Vaikuttajamedian työntekijät.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn osittain kolmansille osapuolille, kuten IT-tuki, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Vaikuttajamedian valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin tietosuoja-asetuksen sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

9. Asiakasrekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

1. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle. Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Sähköinen rekisteri: Vaikuttajamedian asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Vaikuttajamedian työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Yhteistyökumppanin Improve median tietosuojakäytäntö

Improve Media Oy on suomalainen mainosverkosto, jonka verkostoon kuuluu yli 100 mediaa ja mediakokonaisuutta. Asiakkaidemme ja sivustojen käyttäjien yksityisyydensuoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Tässä lausekkeessa kuvaamme, miten käsittelemme sivustojemme käyttäjien ja asiakkaidemme henkilötietoja.

Käytämme evästeitä, joiden avulla keräämme tietoja sekä Improve Median että verkostoomme kuuluvien sivustojen käyttäjistä myydäksemme sivustoilla käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä mainontaa. Emme voi näiden tietojen avulla henkilökohtaisesti tunnistaa sivuston käyttäjää.

Lisäksi käsittelemme toiminnassamme verkostoon kuuluvien julkaisijoiden ja mainostilaa ostavien mainostaja-asiakkaiden henkilötietoja ylläpitääksemme kumppanuus- tai asiakassuhdetta.

Käyttäjän jatkettua sivustojen selaamista hänelle annetun informaation ja vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen. Käyttäjä voi estää tai poistaa evästeet selaimen asetusten avulla. Käyttäjä voi kieltäytyä kohdennetusta mainonnasta ja siihen liittyvästä tiedonkeruusta alla listattujen valintojen kautta.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • millaisia tietoja sivustojen käyttäjistä kerätään ja mihin tietoja käytetään
 • millaisia tietoja asiakkaistamme kerätään ja mihin tietoja käytetään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • millaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkailla ja sivustojen käyttäjillä on
 • mihin tietoja luovutetaan
 • mihin tietoja siirretään
 • miten tiedot suojataan
 • mihin voi ottaa yhteyttä

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaissuositusten muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.

Sivustojen käyttäjistä kerätty tieto ja niiden käyttö

Keräämme palvelinlokien ja evästeiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä sekä Improve Median että sen verkostoon kuuluvilla sivustoilla on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Näihin tietoihin kuuluvat mm.:

 • sivuston ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle
 • laitteen malli
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa evästeiden asettamiseen selaimen asetusten avulla taikka käyttää evästelausekkeessa kuvattuja vaikutusmahdollisuuksia.

Käsittelemme tietoja kehittääksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä myydäksemme käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä mainontaa verkostoon kuuluvilla sivustoilla. Käytämme evästeitä myös sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi.

Lisäksi saatamme kumppaniemme avulla luoda sivustojen käyttäjistä erilaisia kohderyhmiä. Kohderyhmät koostuvat tiedoista, jotka koskevat joukkoa, jonka ennakoidaan käyttäytyvän samankaltaisesti tai omaavan samankaltaisia piirteitä, kuten urheilusta kiinnostuneet (arvioituun kiinnostuksenkohteeseen perustuva kohderyhmä), todennäköisesti auton tai uuden asunnon ostavat (arvioituun aikomukseen perustuva kohderyhmä), pääkaupunkiseudulla asuvat (arvioituun maantieteelliseen sijaintiin perustuva kohderyhmä) tai 20-30-vuotiaat (arvioituun ikään perustuva kohderyhmä). Kohderyhmään liittyvä tieto voidaan yhdistää numeeriseen tunnisteeseen, kuten eväste- tai mobiilitunnisteeseen, mutta emme voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Kohderyhmiä voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Nämä kolmannet osapuolet voivat yhdistää verkostoomme kuuluvien sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät.

Siltä osin kuin evästeillä kerätyt tiedot voidaan katsoa tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuiksi henkilötiedoiksi, katsomme, että yllä kuvattu tietojen käsittely on sekä Improve Median että verkostoon kuuluvien sivustojen oikeutetun edun mukaista. Verkostoon kuuluvat sivustot ovat mainosrahoitteisia, jolloin tietojen käsittely mahdollistaa sivustojen ylläpitämisen. Sivustojen käyttäjät voivat kohtuudella odottaa käsittelyä esitetyn informaation sekä tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Mainostaja-asiakkaiden ja julkaisijoiden yhteyshenkilöistä kerättävät tiedot ja niiden käyttö

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat mm.:

 • yhteystiedot, kuten nimi, titteli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • julkaisijan sivuston tiedot, kuten URL-osoite, aihepiiri, kävijämäärä, sivulataukset
 • mainostajan kampanjan tiedot, kuten mainostajan ja kampanjan nimi, ajankohta ja näyttömäärät
 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus-, maksu- ja perintätiedot, palautteet ja yhteydenotot
 • suoramarkkinointikiellot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot kerätään pääasiallisesti sivustojen julkaisijoilta julkaisijahakemuksen yhteydessä, mainostaja- ja mediatoimistoasiakkailta kampanjamateriaalin toimituksen yhteydessä sekä muutoin näihin liittyvän sopimussuhteen aikana.

Saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta. Näistä potentiaalisista asiakkaistamme keräämme tyypillisesti nimen, sähköpostiosoitteen, tittelin ja yrityksen nimen.

Käsittelemme tietoja antaaksemme tarjouksen palveluistamme taikka täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka asiakas on tilannut. Ilman edellä mainittuja tietoja emme voi tarjota palveluitamme, käsitellä tilauksia, pitää yhteyttä asiakkaaseen, tarjota teknistä tukea, laskuttaa palveluitamme tai tilittää komissioita taikka kehittää liiketoimintaamme. Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä yhteistyön päätyttyä tehdäksemme markkinointia alla kuvatuin tavoin.

Käytämme tietoja markkinoidaksemme palveluitamme. Markkinointi on liiketoimintamme kannalta välttämätöntä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä ottamalla yhteyttä meihin.

Meidän tulee säilyttää joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaan tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Markkinointitarkoituksiin tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Evästeisiin liittyviä verkkokäyttäytymistietoja säilytetään tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavaan sivuston käyttäjän mielenkiinnonkohteita.

Asiakkaat ja sivustojen käyttäjät voivat itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin. Siltä osin kuin voimme tunnistaa asiakkaamme henkilökohtaisesti asiakkaalla on käytössään seuraavia vaikutusmahdollisuuksia:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla meihin yhteyttä. Tällöin edellytyksenä on, että kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin tai muilla erikseen tarjotuin keinoin, esimerkiksi sähköpostin opt-out -linkin kautta.

Improve Media ei voi tunnistaa sivustojen käyttäjiä henkilökohtaisesti. Käyttäjät voivat vaikuttaa käsittelyyn evästelausekkeessa kuvatuin tavoin.

Asiakas tai käyttäjä voi myös tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietojenkäsittelyyn liittyvien kysymysten tai mahdollisten reklamaatioiden osalta pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä meihin.

Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa asiakkaan ja käyttäjän henkilötietoja kolmansille alla esitetyissä tapauksissa:

 • Suostumus: Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
 • Kohderyhmät: Voimme jakaa sivustojen kohderyhmiä kolmansille osapuolille. Mainostaja-asiakkaat ja niiden kumppanit käyttävät tietoa tehdäkseen päätöksen mainostilan ostamisesta sekä analysoidakseen kampanjoiden tehokkuutta. Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden ohjelmistojen avulla mainostaja-asiakas tai sen kumppani voi yhdistää verkostoomme kuuluvien sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • City Digital -konserni: Improve Media kuuluu City Digital -konserniin. Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja konsernin sisällä.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.
 • Oikeusvaateet ja perintä: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietojen siirrot

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

Tietoturva

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Yhteydenotot

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen: [email protected].

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.